Všeobecné obchodní podmínky


VOP mediální skupiny INCORP a.s.

 

1. Rozsah platnosti

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerce na internetových stránkách provozovaných a zastupovaných společností INCORP a.s. (dále jen „dodavatel“).

b) Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) je právě platný ceník pro příslušný druh inzerce. Součástí ceníku mohou být i technické specifikace.

c) Právní vztahy, resp. práva a povinnosti z nich vyplývající, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

d) Dodavatel si vyhrazuje právo na odchylný postup při stanovení ceny inzerce vyplývající z platných ceníků a jejich příloh v případě, že tento odchylný postup bude způsoben existencí tiskové chyby v ceníku či jeho příloze.

e) Informace o návštěvnosti serverů, na nichž je inzerce publikována, jsou auditovány nezávislým auditorem NetMonitor (www.netmonitor.cz).

f) Dodavatel umožní objednateli bezplatný přístup do on-line reklamního systému zobrazujícího statistiky počtu zobrazení (impresí) realizovaných kampaní a počtu prokliků na WWW stránky (URL) dodané objednatelem. Internetová stránka obsahující výše uvedené údaje bude sdělena objednateli nejpozději v den spuštění reklamní kampaně.

2. Objednávka

a) Objednatel si objednává uveřejnění inzerátu prostřednictvím písemné objednávky. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem (pokud obsahuje elektronickou kopii podpisu oprávněné osoby) za předpokladu, že je z ní patrné, kdo ji činí.

b) Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění inzerce, a to zejména obchodní firmu objednatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a podpis a označení funkce zástupce oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, případně korespondenční adresu, bankovní spojení a podpis. Objednávka musí být učiněna ve formě tzv. mediaplánu, jehož vzorové znění je přílohou těchto obchodních podmínek, ke kterému bude do vyznačené kolonky připojen podpis, případně razítko objednatele a text „OBJEDNÁVÁM“ V  mediaplánu musí být vždy vyplněna internetová stránka, na  které je publikace inzerce objednávána, požadovaná sekce stránky, pozice, rozměry inzerce, požadovaný počet impresí a období, ve kterém má být inzerce publikována včetně časového rozložení kampaně a impresí, celkový počet impresí, cena jednotlivých objednaných reklamních formátů, případně též sleva a  cena po slevě a splatnost ceny. V mediaplánu je vždy rovněž obsažena informace o URL adrese, na kterou bude inzerce směřovat. K objednávce musí být vždy přiloženy veškeré podklady, nezbytné pro realizaci plnění dodavatele.

c) Objednatel je odpovědný za včasné doručení objednávky a poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci příslušné objednávky. Termíny pro doručení podle předchozí věty jsou uvedeny v ceníku pro inzerci v příslušném médiu. Neobdrží-li dodavatel řádnou objednávku se všemi náležitostmi a podklady včas, není odpovědný za případné nepřijetí objednávky, resp. nedodržení termínů pro zahájení reklamní kampaně (inzerce) uvedených v ceníku.

d) Dodavatel je oprávněn upozornit objednatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednatel je povinen dodat vydavateli včas náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká vydavateli právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na úhradu stornovacích poplatků v souladu s právě platným ceníkem.

e) Objednatel odpovídá za bezchybný obsah inzerce a za to, že texty a grafické materiály určené pro inzeráty jsou v souladu s právními předpisy. Objednatel bere na vědomí, že obsah inzerce musí být v souladu se skutečností. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit vydavateli škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu.

f) Dodavatel dostane volně k dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerce a není povinen tyto podklady uchovávat.

g) Objednatel se zavazuje dodat dodavateli podklady pro inzerci na internetové stránce v elektronické formě v podobě vhodné pro nasazení bez nutnosti jejich dalších úprav. Podklady musí být ve formátech GIF, JPEG, PNG, Flash nebo HTML. U formátů Flash musí objednatelem dodané podklady vyhovovat specifikaci doporučené Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR) (www.spir.cz). Podklady ve formátu HTML kódu je objednatel povinen dodat zpracované tak, že neovlivní zobrazení www stránky, ve které budou vloženy, mimo prostor vymezený pro příslušnou inzerci. Podklady nesmí přesáhnout datovou velikosti určenou v ceníku. V případě překročení datové velikosti, je možné podklady použít za příplatek. Příplatek se určuje dohodou obou stran.

3. Uzavření smlouvy

a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky dodavatelem (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem).

b) Dodavatel si v každém případě a kdykoli vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerce, nebo odstoupit od smlouvy v případě již přijaté objednávky poté, co mu byly doručeny podklady pro publikaci reklamy, pokud podle názoru vydavatele je obsah inzerce v rozporu s právními předpisy, se skutečností, nebo zásadami a zájmy dodavatele, jestliže písmo, grafické nebo jiné prvky inzerátu evokují redakční text, nebo jestliže zpracování či formát podkladů neodpovídá požadavkům Dodavatele. Dodavatel je oprávněn podmínit publikaci inzerce podpisem slibu odškodnění a/nebo prohlášení o pravdivosti obsahu inzerce ze strany objednatele. Dodavatel je rovněž oprávněn odmítnout inzerci konkurenční ve vztahu k inzertním produktům dodavatele (tj. zejména inzerci, která obsahuje propagaci jiné osoby, než je objednatel nebo jeho klient, pro kterého je inzerce objednána), dodavatel je rovněž oprávněn podmínit přijetí takovéto inzerce navýšením ceny za inzerci o 15 % za každou takovouto jinou osobu.

c) Pokud vzniknou důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a pokud není poskytnuta přiměřená a včasná platba předem, přestože je k tomu objednatel vyzván dle čl. 6 písm. e) níže, vyhrazuje si dodavatel právo odmítnout uveřejnění inzerce, případně odstoupit od smlouvy.

d) V případě odmítnutí uveřejnění inzerce nebo odstoupení od smlouvy podle bodu b) nebo c) vyrozumí dodavatel objednatele bez zbytečného prodlení. Dodavatel v takovém případě nenese odpovědnost za náklady objednatele vynaložené na takto nerealizovanou inzerci ani za jakoukoli škodu na straně objednatele nebo třetí osoby.

e) Odmítnutí uveřejnění inzerce podle bodu b) nebo c) a odmítnutí uveřejnění inzerce z kapacitních důvodů považují dodavatel i objednatel za odmítnutí ze spravedlivých důvodů a v souladu s obchodními zvyklostmi.

f) V případě stornování objednávky objednatelem po jejím potvrzení dodavatelem vzniká dodavateli oprávněn uplatňovatprávo na úhradu stornovacích poplatků v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednatelem musí být provedeno v každém případě písemně v souladu s čl. 2 bodem a) těchto obchodních podmínek.

5. Realizace objednávky

a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu, závisí jejich uveřejnění na možnostech dodavatele.

b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění na internetové stránce nebo určitý formát, závisí uveřejnění na možnostech dodavatele.

c) Pokud si objednatel objedná inzerát na internetové stránce ve velikosti, která neodpovídá rozměrům příslušného formátu na této internetové stránce, dodavatel upraví inzerát běžným způsobem.

d) V jedné objednatelem zakoupené inzertní pozici na internetové stránce se mohou střídat nejvýše 4 varianty reklamního sdělení, není-li dohodnuto jinak. Není-li dohodnuto jinak, může každý inzerát směřovat jen na 1 cílovou URL.

e) Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat písemně dodavatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění z jeho strany. Pro případ prodlení objednatele jde veškerá škoda z toho plynoucí k jeho tíži.

6. Platební podmínky

a) Z ceníkových cen může být objednateli po vzájemné dohodě poskytnuta sleva, nebo naopak připočtena přirážka.

b) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle dodavatel objednateli fakturu bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerce, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů ode dne uveřejnění inzerce. Objednatel souhlasí s tím, že dodavatel mu podle své volby doručí fakturu v písemné podobě nebo elektronickou poštou v digitalizované podobě na adresu uvedenou v objednávce, nebude-li objednatelem pro tento účel zadána jiná adresa.

c) Při prodlení s placením je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši vyplývající z platných právních předpisů z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Dodavatel může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalšího plnění nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem.

d) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese dodavatel ani objednatel odpovědnost, a inzerci není možno uveřejnit v náhradním termínu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

e) Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu, a to zejména v případech, kdy jde o první objednávku objednatele či v případě objednatelů se špatnou platební morálkou. V takových případech bude požadováno připsání finančních prostředků na účet dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před publikací inzerce.

7. Reklamace - náhradní výkon

a) Objednatel má v případě nesprávné či nekompletní publikace inzerce a při nedodržení garantovaného počtu impresí, pokud taková skutečnost nebyla způsobena důvody ležícími na straně objednatele, na uveřejnění bezchybného náhradního plnění, případně na slevu z ceny, ale pouze v takovém rozsahu plnění, které bylo poskytnuto vadně, či nebylo poskytnuto vůbec. Toto právo je objednatel povinen uplatnit u vydavatele písemně do 2 týdnů od data uveřejnění inzerce. Pokud dodavatel neposkytne náhradní plnění bez zbytečného odkladu nebo pokud je náhradní plnění poskytnuto s vadami, pak má objednatel při garantovaném počtu impresí právo na slevu z ceny v tomto rozsahu, ve kterém nebylo uskutečněno plnění.

b) Dodavatel má právo upravit i bez předchozího souhlasu objednatele podklady pro uveřejnění inzerátu tak, aby byly v souladu s technickými specifikacemi pro dodávání podkladů, které tvoří součást aktuálního ceníku. Právo na reklamaci se nevztahuje na rozdíly mezi dodanými podklady a publikovanou inzercí, které vznikly v důsledku takovéto úpravy.

c) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednatele v souvislosti s vadným plněním ze strany dodavatele budou nahrazeny pouze prokázané škody, které jsou současně limitovány do výše trojnásobku úplaty za příslušnou inzerci.

8. Ochrana osobních údajů a jiných dat

a) V souvislosti s realizací inzerce si mohou smluvní strany úmyslně či opominutím vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

b) Smluvní strany jsou povinny zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající smluvní stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup, ledaže bylo ujednáno jinak.

c) Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.

d) Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení dílčí smlouvy, ať již jejím splněním či jinak).

9. Další ujednání

a) Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory primárně smírnou cestou.

b) Nebudou-li smluvní strany schopny dosáhnout smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí v přiměřeném čase, bude jakýkoli přetrvávající spor s konečnou platností řešen v rámci soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místní příslušnost se bude řídit sídlem dodavatele.

c) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto obchodních podmínkách a smlouvě, resp. dílčích smlouvách, uzavřených na základě objednávek, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky. 

d) Všeobecné obchodní podmínky dodavatele platí ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele až do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší obchodní podmínky vydané dříve.

e) V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy, dílčí smlouvy uzavřené na základě objednávky, či těchto obchodních podmínek bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě nahradí takové ustanovení, novým ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby