Kodex vydavatele

Vydavatelský kodex médií provozovaných společností INCORP a.s.

Platný k 1.1.2017

Představenstvo obchodní společnosti INCORP a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 283 56 829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 7629 (dále jen „jediný akcionář“),

schvaluje

jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti INCORP a.s., se sídlem Argentinská 286/38, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 283 56 829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B (dále jen „Společnost"), ve smyslu § 190 odst. 1 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

Vydavatelský kodex médií provozovaných Společností (dále jen „kodex“)

Preambule

Společnost a jí provozovaná média nejsou žádným způsobem pozitivně či negativně vyhraněny vůči politickým stranám, hnutím, jiným politickým uskupením, neziskovým či charitativním organizacím nebo politicky aktivním či neaktivním osobám a dalším sdružením. Na základě odehrávajících se nebo proběhlých událostí pouze pomáhají čtenářům, aby si mohli učinit svůj vlastní názor o dění ve společnosti, v politice, v zahraničí a v dalších oblastech, o něž mají čtenáři zájem. Pro společnost a jí provozovaná média jsou stěžejní zejména zákony České republiky a občanskoprávní hodnoty, na kterých je postavena současná moderní společnost. Ve všech formách ctí lidská práva, demokracii, tržní hospodářství a justici. Jediný akcionář je ovládán Petrem Zelinkou (dále jen „vlastník“).

Společnost se zavazuje, že zájmy jediného akcionáře (dále jen „vlastník“), členů redakčních týmů ani dalších pracovníků a spolupracovníků společnosti a jí provozovaných médií nejsou ve zpravodajství ani v jiné redakční části médií vydávaných společností nijak zohledněny.

Vlastník

Se zavazuje posilovat prestiž společnosti a jí provozovaných médií a rozvíjet ji za pomoci dalších zaměstnanců a spolupracovníků společnosti. Brání média provozovaná společností před nežádoucími vlivy politických a hospodářských subjektů a zajišťuje tak provozovaným médiím redakční nezávislost.

Vlastník společnosti ani zaměstnanci a spolupracovníci jí provozovaných médií nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty společnosti a provozovaných médií. Zdůvodněnou výjimku musí písemně povolit vlastník.

Vlastník společnosti a zaměstnanci a spolupracovníci jí provozovaných médií se zavazují vyhýbání se možnému střetu zájmů. Otázky spojené se střetem zájmů jsou komplexní povahy, a proto se vyhýbají i zdání střetu zájmů.

Šéfredaktoři

Šéfredaktoři médií provozovaných společností nesou plnou odpovědnost za redakční obsah médií včetně videomateriálů, obrazového obsahu a dalších grafických či textových prvků obsahu. Tvorba redakčního obsahu je plně v jejich kompetenci a není ovlivňována třetími osobami.

Šéfredaktor nese plnou odpovědnost za obsazení redakce a společnost nepřijímá ani nepropouští žádného redaktora bez porady s šéfredaktorem. Výjimku lze učinit pouze v případě, kdy se jedná o propuštění zaměstnance či spolupracovníka z důvodu porušení nebo neplnění jeho povinností.

Vlastník respektuje předpisy platné k výše stanovenému datu a bere na vědomí, že práce šéfredaktorů a redaktorů podléhá zásadám etického kodexu platného pro redaktory a spolupracovníky společnosti a jí provozovaných médií.

O politických a obchodních aktivitách vlastníka informují média provozovaná společností v přiměřeném zpravodajském rozsahu ne vyšším, než tomu je v případě obdobných aktivit týkajících se jiných společností neřízených vlastníkem.

Šéfredaktoři médií provozovaných společností se nepodílejí na tvorbě PR materiálů firem, zejména v případě, kdy by tato práce mohla vystavit nebo zpochybnit nezávislé postavení redakce a médií. Plně zodpovídají za to, aby se na tvorbě PR materiálů nepodíleli ani redaktoři.

Prohlášení o boji proti dezinformacím

Společnost INCORP a.s. prohlašuje, že neakceptuje jakékoliv náznaky šíření dezinformační tvorby ve svých médiích. V případě prokázání takové aktivity se zavazuje k razantním postihům dotyčných zaměstnanců a spolupracovníků, a to až do výše ukončení pracovního poměru s možností soudního postihu. Společnost INCORP a.s. ctí zásady demokracie, právního státu a odmítá šíření nenávisti vůči jakýmkoliv skupinám lidí bez ohledu na pohlaví, náboženské vyznání, barvu pleti apod.

Z výše uvedených důvodů společnost INCORP a.s. podporuje kvalitní nezávislou žurnalistiku a aktivity nezávislých skupin odhalující dezinformace a fake news. Aktivně spolupracujeme s vyšetřovateli Policie ČR a ctíme zákony ČR. Pokud bude společnost upozorněna na jakýkoliv materiál členů redakce s podezřením na takovéto aktivity, ihned zahájí interní vyšetřování s vyvozením důsledků.

Novináři pracující v médiích společnosti INCORP a.s. nejsou touto společností nijak ovlivňováni, jsou však povinni si správnost a pravdivost informací ověřovat, jak jim mimo jiné stanovuje i etický kodex společnosti a etický kodex novináře, stejně jako všeobecná etická pravidla.

Inzerujte tam, kde vás lidé uvidí.

Náš návštěvník, váš zákazník

Inzertní služby